8 Febrero 2013, Kamikaze presenta Kikisound Raices y Asfalto, sala Rock Kitchen, Madrid


8 Febrero 2013, Kamikaze presenta Kikisound Raices y Asfalto, sala Rock Kitchen, Madrid.